Huurvoorwaarden Topspace

Topspace.nl - Afschrift van de huurvoorwaarden

1a. De huurder verklaart de artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande beschadigingen worden op de huurovereenkomst aangetekend;

1b. De huurder is te allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde;

1c. De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde en zich bij twijfel tot Topspace te wenden;

1d. Het is de huurder verboden reparaties aan het gehuurde te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door Topspace uitdrukkelijk toestemming is verleend;

1e. De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen;

1f. Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente;

1g. Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van dubbele huur.

2. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke toestemming van Topspace.

3. De huurder betaalt de huurprijs vooruit. Vaste klanten korting (tot 18%) wordt verleend na overlegging van de kopie van de laatste huurtransactie. Een nieuwe trede in de klantenkorting wordt bereikt NA het afronden van een huurtermijn en geldt dan voor nog aan te vangen nieuwe huurtermijnen.

4. Voor elke dag vertraging in de overdracht van het gehuurde aan Topspace, boven de overeengekomen termijn, zal telkens een toeslag van 50% over het bruto voor huur verschuldigde dagtarief, als verhoging op de gebruikelijke huurprijs voor de termijnoverschrijding in rekening worden gebracht. Voor eerder geretourneerde artikelen wordt geen restitutie verleend.

5. Indien de huurder, binnen twee weken na afloop van huur, een gehuurd product nieuw koopt, wordt 25% van de voor het betreffende artikel betaalde huur in mindering gebracht op de koopprijs.

6. [VERVALLEN] Het gehuurde dient door de huurder te worden verzekerd (bijvoorbeeld door dit mee te verzekeren via de reisverzekering)

7a. Topspace is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de periode van huur op welke manier dan ook;

7b. Schade, ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij (de)montage door Topspace, is geheel voor risico en rekening van de huurder.

8. Voor niet schoongemaakte huurartikelen wordt door Topspace € 15,- schoonmaakkosten per artikel in rekening gebracht.

9. Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag of een gedeelte daarvan.

10. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW, uitgezonderd borgsommen.

11. In periodes rond zwarte zaterdagen kan een hoogseizoen toeslag van toepassing zijn.

12. Voor reserveringen binnen 3 dagen kan een last minute toeslag van toepassing zijn.

13. De huurder gaat akkoord met het verwerken van zijn persoonlijke gegevens en zijn voertuiggegevens, teneinde de huurder en diens voertuig als zodanig te kunnen identificeren en de juiste artikelen tot zijn beschikking te kunnen stellen alsook vaste klanten korting te kunnen opbouwen.

14. Waar over 'Topspace' gesproken wordt, worden ook medewerkers van onze samenwerkingsverbanden bedoeld, waar montage en/of uitgifte plaats heeft.