Topspace Voorwaarden Schadeafkoopregeling voor schade aan of diefstal van gehuurde zaken

Op de met u afgesloten huurovereenkomst zijn de algemene verhuurvoorwaarden van Topspace van toepassing. Deze algemene voorwaarden werden de huurder overhandigd voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de huurovereenkomst. De algemene verhuurvoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.topspace.nl. Op verzoek wordt een extra exemplaar toegezonden.

Conform de verhuurvoorwaarden is huurder aansprakelijk voor schade aan/door/in verband met het gehuurde.

Huurder kan tegen een procentuele toeslag op de waarde van het gehuurde diens contractuele aansprakelijkheid voor plotselinge en onvoorziene schade aan of diefstal van het gehuurde door middel van een van of beide onderstaande regelingen deels beperken.
Eventuele andere (mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder verzekeraars, kunnen geen rechten aan deze regelingen ontlenen. De regelingen behelzen een beperking van het verhaalsrecht van verhuurder. Indien overeengekomen, gaan de regelingen bij strijdigheid voor op de algemene verhuurvoorwaarden, die overigens alsdan aanvullend van kracht blijven.

Eventuele op of bij de huurovereenkomst gedrukte aanvullende uitsluitingen of aanwijzingen voor preventie vormen een aanvulling op en maken deel uit van de schadeafkoopregeling.

Onder beperking van het verhaalsrecht dient te worden verstaan: beperking van het verhaal van schade tot de hoogte van het per artikel nader gespecificeerde eigen risico.

Onder waarde wordt verstaan de catalogusprijs of vervangingswaarde.

Daar waar “verhuurder” staat, wordt daaronder verstaan: Topspace . e/o gelieerde ondernemingen.

In geval van schade of diefstal dient huurder zich schriftelijk te beroepen op de regeling(en) en de toepasselijkheid daarvan schriftelijk met wettig en overtuigend bewijs te onderbouwen.

Algemene voorwaarden bij A. overmacht schadeafkoopregeling en B. All-risk schadeafkoopregeling

I. Voor wie geldt de regeling?
Voor de huurder van artikelen van verhuurder.
II. Voor welke periode geldt de regeling?
Gedurende de overeengekomen huurperiode, een en ander conform de algemene voorwaarden van verhuurder. Er wordt, behoudens andere voorwaarden of uitsluitingen, alleen beperking van verhaal toegepast indien
a. voorafgaand aan de huurperiode een geldige en door huurder ondertekende huurovereenkomst is opgemaakt, en
b. huurder alle uit de huurovereenkomst en uit de algemene voorwaarden van verhuurder voortvloeiende plichten aantoonbaar en tijdig is nagekomen.
III. Voor welke schade wordt het verhaalsrecht beperkt?
Verhaal van schade betreft de materiële schade aan of waarde van verhuurartikelen en de direct met de schade samenhangende kosten van (nood-)reparatie, expertise-, bergings-, transport-, onderzoeks-, repatriëring, bereddings- en (buiten)gerechtelijke kosten, bedrijfsschade (huurderving) enz.
De beperking van het verhaal betreft de materiële schade aan of waarde van verhuurartikelen en de direct met de materiële schade samenhangende kosten van noodreparatie, bergings- en transportkosten, voor zover aan de noodreparatie, berging of het transport een schriftelijke opdracht van verhuurder ten grondslag ligt, alsook bedrijfsschade (de huurderving wordt berekend op basis van het huurtarief voor dagverhuring exclusief kortingen). Verhaal van kosten van vaststelling van de schade wordt uitsluitend beperkt voor zover de schadevaststelling door de Technische Dienst van verhuurder wordt verricht.

IV. In welk gebied zijn de regelingen geldig?
De regeling(en) is/zijn van toepassing op schadevoorvallen binnen landen die lid zijn van de EU alsook het Verenigd Koninkrijk.

V. Hoe wordt de schade vastgesteld?
De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van verhuurder. Indien huurder niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de door verhuurder verstrekte schadeopgave of –indicatie of, bij gebreke daarvan, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schadefactuur onderbouwd bezwaar aantekent, wordt huurder geacht met de schadevaststelling door de technische dienst van verhuurder akkoord te gaan. Indien de huurder een contra-expertise wenst, dient de huurder binnen vijf werkdagen te rekenen vanaf het bekend raken van het schadevoorval een contra-expert te benoemen en verhuurder daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan verhuurder er van uit mag gaan dat een contra-expertise door of namens de huurder achterwege blijft.

VI. Welke verplichtingen gelden in geval van schade?
Zodra huurder van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen dragen is hij verplicht om:
a. de gebeurtenis onmiddellijk aan verhuurder te melden;
b. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het bijzonder de aanwijzingen van verhuurder op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten (waaronder een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier met toedrachtsomschrijving) te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de belangen van verhuurder kunnen schaden;
c. in geval van diefstal van het object of een ander misdrijf met schade tot gevolg onmiddellijk aangifte te doen bij de politie en een afschrift van het proces-verbaal van aangifte aan verhuurder te overleggen. Verhuurder beperkt het verhaal niet indien aan één of meer van deze voorwaarden niet of niet volledig is voldaan.

VII. Algemene uitsluitingen voor beide regelingen
Het verhaal door verhuurder wordt niet beperkt indien de schade en/of de diefstal is ontstaan uit, veroorzaakt of vergroot door of opgetreden bij:

a. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, terrorisme, staking, oproer of muiterij, dan wel atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan;
b. opzet of roekeloosheid van huurder en/of diens personeel en/of hulppersonen;
c. onvoldoende zorg en/of onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten van huurder en/of diens personeel en/of hulppersonen;
Voorts wordt het verhaal door verhuurder niet beperkt:
d. indien huurder het gehuurde heeft doorverhuurd of anderszins aan derden (niet zijnde werknemers van huurder) ter beschikking heeft gesteld zonder daartoe vooraf schriftelijke toestemming van verhuurder te hebben verkregen;
e. in geval een op het contract vermelde specifieke uitsluiting van toepassing is;
f. indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen, afgedrukt op het huurcontract of in producthandleiding, niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd;
g. indien huurder het gehuurde gebruikt, heeft gebruikt of heeft doen of laten gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het gehuurde bestemd is;
h. indien huurder ter zake van een schadevoorval rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daaraan rechten had kunnen ontlenen indien de schadeafkoopregeling niet bestond.

VIII. Onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten
Onder onzorgvuldig gebruik, handelen of nalaten wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: bediening door onbevoegde personen, overbelasting of -belading, vervoer door een bestuurder die met betrekking tot de voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, verrichten van reparaties, uitschakelen van (veiligheids-)voorzieningen en/of andere (deel)systemen, handelen in strijd met de aanwijzingen van verhuurder en/of fabrikant en/of handleiding en/of op of bij het huurcontract afgedrukte aanwijzingen, veroorzaken van “bovenhoofdse” schade (schade boven of met aangrijppunt boven 1.90 meter, gemeten vanaf terrein of wegdek) tijdens transport en/of verkeersdeelname, niet of niet aantoonbaar opvolgen van de specifieke en schriftelijke bij of op het contract gestelde gebruiks- en/of preventie-aanwijzingen, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke) verordening.

IX. Eigendom verhuurartikelen
Alle verhuurartikelen blijven eigendom van verhuurder, ongeacht de eventuele toepassing van de schadeafkoopregeling. Facturatie en/of betaling van de schade of een eigen risico behelst nadrukkelijk geen eigendomsoverdracht.

X. Opname van de regelingen
Verhuurder kan opname van de schadeafkoopregeling te allen tijde en zonder opgaaf van reden weigeren.

XI. Vergoedingen
De regelingen kunnen nimmer aanleiding geven tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie aan huurder.

Specifieke voorwaarden bij A. overmacht schadeafkoopregeling

A.I. Wat is de strekking van de regeling?
Op grond van de schadeafkoopregeling beperkt verhuurder (onder eerder en hierna te stellen voorwaarden) het verhaal van plotselinge en onvoorziene materiële schade door overmacht, zijnde hoofdzakelijk natuurgeweld, aan het gehuurde en bijkomende kosten/schade op huurder.

A.2. Voor welke objecten geldt de regeling?
Voor de artikelen vermeld op contracten waarop staat vermeld: ‘Overmacht schadeafkoop’.

A.3. Welke zijn de specifieke uitsluitingen?
Verhuurder beperkt haar verhaal in het geheel niet:
a. als de schade niet is veroorzaakt door een onvoorziene omstandigheid uit de volgende opsomming: natuurgeweld, hagel, extreme wind, plotseling overstekende en/of invliegende dieren, aardbeving, overstroming, vulkanische uitbarsting en natuurbrand.
b. ten aanzien van schoonmaakkosten en/of schade door vervuiling;
c. als een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII).
A.4. Eigen risico schadeafkoopregeling
Op de schadeafkoopregeling is per gebeurtenis en per artikel een eigen risico van toepassing van € 50,00.
Schriftelijk kunnen in overeenkomsten of prijsafspraken afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden.

Specifieke voorwaarden bij B. All-risk schadeafkoopregeling

B.1. Wat is de strekking van de regeling?
Op grond van de All-risk schadeafkoopregeling beperkt verhuurder (onder eerder en hierna te stellen voorwaarden) het verhaal op huurder van plotselinge en onvoorziene materiële schade aan of verlies van het gehuurde.

B.2. Voor welke objecten geldt de regeling?
Voor de artikelen vermeld op contracten waarop staat vermeld: ‘All-risk schadeafkoop’.

B.3. Welke zijn de specifieke uitsluitingen?
Beperking van verhaal door verhuurder van schade door brand of schade door diefstal geschiedt niet indien:
a. de schade veroorzaakt is door of het gevolg is van vermissing, verduistering, verdwijning, quarantaine of inbeslagname van overheidswege;
b. een algemene uitsluiting van toepassing is (zie VII en VIII);
c. niet aan de aanvullende voorwaarden is voldaan (zie B.4.).
B.4. Aanvullende voorwaarden diefstaldekking
Naast de algemene en de specifieke uitsluitingen wordt het verhaalsrecht van verhuurder in geval van diefstal niet beperkt indien niet aantoonbaar aan alle onderstaande voorwaarden en omstandigheden is voldaan:
a. er is sprake van braak aan pand, garage, schuur of hekwerk.
Braak zal slechts worden aangenomen indien er uiterlijk duidelijk waarneembare sporen van braak zijn. Ten aanzien van sneeuwkettingen geldt als aanvullende voorwaarde dat verhuurder het verhaal slechts beperkt indien er sprake is van diefstal na braak aan een deugdelijk afgesloten pand of voertuig;
b. artikelen beveiligd met een slot moeten steeds op slot worden gezet en gehouden. Sloten dienen aantoonbaar benut te zijn; indien niet alle aan huurder overhandigde sleutels door huurder terstond geretourneerd kunnen worden, wordt huurder geacht niet aan deze voorwaarde te hebben voldaan.

B.5. Eigen risico All-risk schadeafkoopregeling
Op de All-risk schadeafkoopregeling is per gebeurtenis en per artikel een eigen risico van toepassing van € 50,00.

Schriftelijk kunnen in overeenkomsten of prijsafspraken afwijkende eigen risico’s overeengekomen worden.

© Topspace, versie 2024-1